“Ik heb geen goed woord over voor het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting BLICK op Onderwijs. Verstoorde werkrelaties, al te rooskleurige leerlingenprognoses en ongebreidelde salarisverhogingen zetten de toekomst van het openbaar onderwijs in Capelle op het spel. Ik kan me goed voorstellen dat de gemeenteraden van Capelle en Krimpen de Raad van Toezicht naar huis sturen.

Als liberaal hecht ik veel waarde aan het openbaar onderwijs voor Capelse kinderen. Maar door falend bestuur en falend toezicht staat de toekomst van openbaar onderwijs in Capelle onder druk. Een opeenstapeling van verontrustende signalen vanuit BLICK noopt tot actie.

Woensdag 18 april heeft de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad primair onderwijs (GMR) het vertrouwen in het College van Bestuur (CvB) onder leiding van Marjolein Willemsen opgezegd. De GMR heeft aangegeven dat de relatie met het bestuur “uiterst verstoord” is. Het CvB heeft bij herhaling de GMR onjuist geïnformeerd en handelt in strijd met de Wet medezeggenschap op school. De GMR heeft de Raad van Toezicht (RvT) om passende maatregelen verzocht. De RvT heeft laten weten niet in te grijpen, zonder daarbij de zorgen van de GMR overtuigend te weerleggen. Dit zijn niet de eerste verontrustende signalen uit de stichting die het openbaar onderwijs in Capelle en Krimpen verzorgt.

1) Meerdere directeuren van Capelse basisscholen hebben recentelijk hun zorgen geuit over het “schrikbewind” van het CvB, de financiële situatie van BLICK, teruglopende leerlingenaantallen en de kwaliteit van het onderwijs. Ook met deze signalen heeft de RvT niets gedaan.

2) De prognoses van het aantal leerlingen van BLICK verschillen fors van de rekenmodellen van de DUO. BLICK gaat uit van een leerlingenaantal van 1.404 op het IJsselcollege in 2020, terwijl Dienst Uitvoering Onderwijs rekent op slechts 1.005 leerlingen. Dit verschil van 399 wordt door BLICK niet onderbouwd, terwijl een tegenvallend leerlingenaantal grote consequenties heeft voor de toekomst van openbaar voortgezet onderwijs in Capelle. Een financiële strop dreigt.

3) Al deze verontrustende signalen hebben ertoe geleid dat het gemeentebestuur van Capelle een onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren naar de gang van zaken bij BLICK. Het toezichthoudende orgaan van de stichting, dat op z’n minst gealarmeerd zou moeten zijn door de zorgen van medewerkers en de GMR, weigert elke medewerking.

4) Ondertussen zijn de vergoedingen van RvT leden, zonder blikken of blozen, bijna verachtvoudigd ten opzichte van 2015. Waar de heer El Ouazizi, mevrouw Vissers en mevrouw Gravensteijn in 2015 naar huis gingen met een onkostenvergoeding van 750 euro voor 5 à 6 vergaderingen per jaar, steeg dit naar 4.027 euro in 2016 en 5.875 euro in 2017. De bezoldiging van de voorzitter van het College van Bestuur, mevrouw Willemsen, nam toe van €137.219 in 2016 tot €152.411 in 2017, een plus van 11%. Dat steekt toch schril af bij de salarissen van basisschoolleraren, die tijdens de crisis lang op de nullijn hebben gezeten.

Ondanks al deze verontrustende signalen onderneemt het toezichthoudende orgaan geen enkele actie waaruit blijkt dat zij de toekomst van het Capelse onderwijs serieus nemen. Als de RvT blijft weigeren op te treden, kan ik me goed voorstellen dat de gemeenteraden van Capelle en Krimpen van hun statutaire bevoegdheden om RvT-leden te ontslaan gebruik gaan maken. De kwaliteit en de toekomst van het Capelse openbaar onderwijs gaat mij aan het hart. Het is tijd voor actie.”

Mels Landzaad is gemeenteraadslid namens de VVD in Capelle aan den IJssel.

Laat een reactie achter