De raadsleden van Capelle aan den IJssel hebben vooruitlopend op de raadsvergadering van maandag een brief ontvangen van de Raad van Bestuur van de Stichting BLICK op onderwijs. Beide partijen zijn in een hooglopend conflict verwikkeld, die deze week het opstappen van D66 uit de coalitie tot gevolg had.

De gemeentes Capelle- en Krimpen aan den IJssel houden BLICK verantwoordelijk voor teruglopende leerlingaantallen, een zorgwekkende financiële situatie en het voeren van een schrikbewind. De twist gaat over de aanstelling van een mediator, BLICK heeft Jaap de Koning, Commissaris van de Koning, aangedragen. Hieronder de publicatie van de brief:

Geachte leden van de raad,
Maandag aanstaande vindt een raadsvergadering plaats waarin gesproken wordt over de relatie tussen de gemeente Capelle en BLICK op onderwijs. Ter voorbereiding op deze vergadering sturen wij u als Raad van Toezicht deze brief.

Sinds de gerechtelijke procedures in april 2017 waarin het College van B&W van Capelle, die de zaken aanspande, ongelijk kreeg en misbruik van procesrecht werd vastgesteld, is de samenwerking tussen BLICK op onderwijs en de gemeente Capelle tot een dieptepunt gedaald. De afgelopen periode is de verhouding met de gemeente nog verder verslechterd. Op 10 december schreef BLICK op onderwijs een brandbrief aan de colleges van Capelle en Krimpen in afschrift naar beide gemeenteraden. In deze brandbief schetsten we de opstelling en bejegening vanuit de gemeenten en legden wij uit waarom we geen andere mogelijkheid zien dan de hulp in te roepen van de Commissaris van de Koning.

De Commissaris van de Koning heeft vervolgens alle partijen gehoord en het voorstel gedaan om een onafhankelijk bemiddelaar een analyse te laten maken van de ontstane situatie en de rol van alle betrokkenen. BLICK gaat graag op dit aanbod in. Dit voorstel heeft nogal wat beroering veroorzaakt en zelfs geleid tot een breuk in het College van Capelle.

Onze reactie daarop is als volgt: de gemeenteraad controleert het College. De democratische controle en politieke oordeelsvorming moet dáár plaats vinden. Dat is wat ons betreft een kwestie van rolvastheid, integriteit en verantwoordelijkheid. Rolvastheid die de Stichting node heeft gemistin de opstelling van het College in de afgelopen periode. BLICK heeft van meet af aan aangegeven geen behoefte te hebben aan een extern onderzoek in opdracht van de gemeente Capelle of Krimpen en is daar ook nooit mee akkoord gegaan. Allereerst is er intern toezicht in de vorm van Raad van Toezicht. Wij nemen onze taak bijzonder serieus.

Daarnaast zijn twee externe partijen reeds belast met het toezicht: de Inspectie van het Onderwijs én de externe accountant. Op deze wijze staan álle scholen in dit land onder toezicht. Voor BLICK is dat niet anders. Zelfs niet wanneer er in de pers berichten verschijnen die, voorzien van reactie van gemeentebestuurders zonder enige feitelijke onderbouwing, iets anders suggereren.

Los van de slordige omgang met de principes van governance als hierboven beschreven, geven de feiten ook geen enkele aanleiding voor een onderzoek. Ten aanzien van de financiële situatie lieten we u al eerder weten dat onze stichting er financieel beter voor staat dan ooit. We verwijzen u naar de vastgestelde begroting op de website. Ten aanzien van de onderwijskwaliteit verwijzen we u naar de website van de Inspectie, die geen enkele onregelmatigheid constateert, noch aanleiding ziet het toezicht te verscherpen.

BLICK zal zich blijven inspannen voor het verbeteren van de relaties in het belang van het openbaar onderwijs in onze gemeenten. We vinden het belangrijk dat alle informatie en correspondentie beschikbaar is voor leden van de Gemeenteraad in de aanloop naar het debat in de Raad. Ook zijn we tot nadere toelichting bereid.

Als Raad van Toezicht zijn wij kritisch naar ons bestuur. Wij eisen dat het bestuur kordaat en professioneel leiding geeft aan onze organisatie. Waar de kwaliteit van het onderwijs boven elke twijfel verheven is. Waar het huishoudboekje op orde is en waar het prettig werken is. Wanneer er op 1 van deze punten discussie ontstaat verwachten wij dat bestuurders daar ook naar handelen en in gesprek gaan, binnen en buiten de organisatie. Dit is in de afgelopen periode ook gebeurd en zal verder worden voortgezet.

Ook de relatie tussen ons bestuur en de lokale overheid heeft onze aandacht. Over de stichting en het bestuur leven zorgen. Er wordt veel geïnsinueerd en met name in de media worden harde beschuldigingen geuit. Het is de indruk van de RvT dat verstoorde persoonlijke verhoudingen leidend zijn in het oordeel en de bejegening vanuit Capelle. Dat is bijzonder kwalijk en doet geen recht aan de inspanningen van het bestuur, de voorzitter, de Raad van Toezicht en de Stichting in zijn geheel. En het schaadt ook, om met de Commissaris van de Koning te spreken, het aanzien dat inwoners hebben van het lokaal bestuur en de lokale politiek. De Raad van Toezicht heeft alle vertrouwen in Marjolein Willemsen en spreekt zijn steun uit voor het College van Bestuur en de voorzitter.

Niemand is perfect: Karakters kunnen botsen en persoonlijke verhoudingen zijn soms stroef. Zonder wrijving geen glans, en er mág wrijving zijn als het gaat om zoiets belangrijks als het onderwijs aan onze kinderen. Maar de houding van het stadbestuur schaadt de positie en de goede naam van de Stichting. Als gezegd: in dit dossier gaat het om integriteit, rolvastheid en de juiste inhoudelijke intenties. Daarom spreken we nogmaals de hoop uit dat alle partijen akkoord gaan met het aanbod van Commissaris van de Koning, Jaap Smit. Zodat het weer kan gaan waar het over moet gaan: goed openbaar onderwijs in Capelle en Krimpen.

Laat een reactie achter