Capels Dagblad | Geluidsscherm A15: dit jaar valt besluit R'kerk

Geluidsscherm A15: dit jaar valt besluit R'kerk

mainImage
Het verkeer op De A15 wordt steeds drukker. ’s Nachts een raampje open zetten is er niet meer bij in Drievliet.

door Geert van Someren

Voor de bewoners aan de zuidkant van de Ridderkerkse wijk Drievliet is 2020 het jaar van de waarheid. Dit jaar besluit de lokale politiek wat er moet gebeuren met de geluidsoverlast van het steeds drukker wordende verkeer op de A15. De kans is reëel dat de gemeente daarvoor diep in de buidel gaat tasten. Rijkswaterstaat wil niet meebetalen, omdat het lawaai nog net binnen de door de overheid gestelde grenzen blijft. En als de landelijke overheid wel iets zou willen doen, blijft dat in eerste instantie beperkt tot het leggen van een soort asfalt dat minder geluid produceert.

Ridderkerk heeft op dit moment voldoende financiële middelen om de aanleg van geluidwerende voorzieningen uit eigen zak te kunnen betalen. Bij de al aanwezige reserves komt dit jaar ook nog de opbrengst van meer dan 40 miljoen euro uit de verkoop van de aandelen Eneco. Enige vraag is of de investering van minimaal 5 miljoen euro voldoende in verhouding staat tot de opbrengst, in de vorm van een beduidende vermindering van het geluid. Er liggen al een zestal varianten op tafel als resultaat van een eerder onderzoek vorig jaar, maar op dringend verzoek van de gemeenteraad heeft het college van B&W aan het gespecialiseerde adviesbureau DGMR opdracht gegeven nog uitgebreider naar deze problematiek te kijken en vooral om met een meer concreet en beter uitgewerkt voorstel te komen. Voor de zomer moet een rapport gereed zijn, op grond waarvan de gemeenteraad een gefundeerd besluit kan nemen.

Forse reductie geluid
Betrokkenen van het lokale burgerinitiatief 3VO.Biotoop die met de projectleider van DGMR hebben gesproken, hebben daar een goed gevoel bij. Zo wordt nu ook naar de uitvoeringsvorm van de geluidsbescherming gekeken, zoals een groen scherm of een combinatie van geluidswal en geluidsscherm. De voordelen van een groen scherm zijn dat het goedkoper is dan een geluidwal en dat het dichter bij de autoweg kan worden gerealiseerd waardoor het geluid beter wordt gedempt en het derde voordeel is dat zaken als fijnstof er enigermate mee worden afgevangen. DGMR zal voor alle voorgestelde opties berekenen wat de winst is qua geluidsoverlast voor de woningen in Drievliet. Verwacht wordt dat dit voor de woningen die de meeste hinder ondervinden minimaal 6 dB zal zijn. Dat is een forse reductie, want dan is het resterende geluidsniveau minder dan een kwart van wat het nu is, stelt 3VO.Biotoop.

Overigens blijkt ook de Rotterdamseweg een ernstige bron van geluidsoverlast te zijn, vooral voor het oostelijk gelegen deel van Drievliet. DGMR zal ook onderzoeken op welke wijze deze overlast verminderd kan worden.

Raampje dicht
Wat voor veel bewoners geldt, zegt de organisatie, is de nachtelijke overlast. Een aantal jaren geleden speelde dat niet zo, omdat er toen ’s nachts beduidend minder verkeer was. Dat is nu niet meer zo. Om files te vermijden, kiest veel vrachtverkeer er voor ’s nachts te rijden. De overlast komt dan vooral van de A15, want op de Rotterdamseweg is ’s nachts niet veel verkeer. In de nacht een raampje in de slaapkamer open zetten, is in Drievliet geen optie en zelfs met ramen dicht wordt het geluid vaak nog als hinderlijk ervaren. Uit een vorig jaar gehouden enquête bleek dat bij 57% van de geënquêteerden de nachtrust wordt beïnvloed door het verkeerslawaai. Hoe het ook zij, na twintig jaar wachten, is dit het jaar waar het voor de bewoners van Drievliet moet gebeuren. Bij ‘3VO. Biotoop’ wordt met spanning uitgekeken naar het aanvullende rapport van DGMR, dat over een aantal maanden op tafel moet liggen. Daarna is de gemeenteraad aan zet.


Foto: Google Earth